Đã thực hiện

– Chấp thuận Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Đông Anh làm Chủ đầu tư thực hiện dự án:  Ngày 30/5/2013  UBND thành phố Hà Nội có công văn số 3869/UBND-QHXDGT đồng ý để Công ty TNHH MTV ô tô 1/5 thành lập liên doanh nghiên cứu lập dự án Khu thương mại dịch vụ Đọc tiếp

Hình ảnh dự án