Đang triển khai

Nội dung Thời gian dự kiến – Hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án Tháng 9/2018 – Hoàn thành xây dựng nhà mẫu Shophouse Tháng 10/2018 – Bắt đầu xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân, tổ chức mua nhà đất dự án Tháng 12/2018

Hình ảnh dự án