Nhà văn hóa – Phòng khám

Nhà văn hóa – Phòng khám

Nhà văn hóa và Phòng khám Bác sỹ gia đình