Các công việc đang triển khai
10/07/2014
Nội dung Thời gian dự kiến
– Hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án Tháng 9/2018
– Hoàn thành xây dựng nhà mẫu Shophouse Tháng 10/2018
– Bắt đầu xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân, tổ chức mua nhà đất dự án Tháng 12/2018

Hình ảnh dự án