Thông báo đủ điều kiện bán hàng của Sở Xây dựng

Thông báo đủ điều kiện bán hàng của Sở Xây dựng

13:33 - 28/10/2019

Nhằm hỗ trợ khách hàng vay mua nhà của Ngân hàng, ngoài việc cập nhật tài sản trên đất của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 5 nhà mẫu, Chủ đầu tư cũng đã nhận được thông báo đủ điều kiện bán hàng của dự án theo công văn đã gửi từ tháng 11/2018.