Tài liệu

Quyết định giao đất

09:00 - 20/01/2020

quyet-dinh-giao-dat.pdf

quyet-dinh-chap-thuan-du-an-dau-tu.pdf

quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-chi-tiet-1-500.pdf

mau-bien-ban-giao-nhan-tai-lieu-chuyen-nhuong-hdmbno.docx

mau-giay-de-nghi-chuyen-nhuong-hdmbno.docx

mau-hd-chuyen-nhuong-theo-mau-07-nd76-2.docx

mau-noi-dung-chu-dau-tu-xac-nhan-chuyen-nhuong-hdmbno.docx